شرایط بیمار جهت نمونه گیری صحیح برای انجام تستهای مختلف